ช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

ท่านสามารถแจ้งช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ ถึง เทศบาลตำบลยางชุมน้อยได้โดย

 

 

TOP