ข้อมูลสภาพทั่วไป

ปรับปรุงล่าสุด 17 เม.ย. 2023 10:59:03 350

ด้านกายภาพ 

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

          เทศบาลตำบลยางชุมน้อย  อำเภอยางชุมน้อย  จังหวัดศรีสะเกษ  ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542  รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลยางชุมน้อย ยุบรวมเข้ากับเทศบาลตำบลยางชุมน้อย  เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2547  เทศบาลตำบลยางชุมน้อย

ตั้งอยู่เลขที่  199  หมู่ที่  10  ตำบลยางชุมน้อย  อำเภอยางชุมน้อย  จังหวัดศรีสะเกษ  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดศรีสะเกษ  อยู่ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ  20 กิโลเมตรมีพื้นที่ทั้งหมด  39.88  ตารางกิโลเมตร

                      ทิศเหนือ          จดเขตบ้านธาตุน้อย       อำเภอเขื่องใน              จังหวัดอุบลราชธานี

                   ทิศใต้               จดเขตบ้านยางชุมใหญ่    ตำบลยางชุมใหญ่           จังหวัดศรีสะเกษ

                   ทิศตะวันออก     จดเขตบ้านบอน           ตำบลบึงบอน               จังหวัดศรีสะเกษ

                   ทิศตะวันตก      จดเขตบ้านคอนกาม       ตำบลคอนกาม             จังหวัดศรีสะเกษ

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

                   สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบ เหมาะสำหรับทำการเกษตร   เช่น  ทำนา เพาะปลูกหอมแดง กระเทียม  พริก   เป็นต้น

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศ  ส่วนมากขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจำฤดูกาล  ภูมิอากาศ

โดยทั่วไป เทศบาลตำบลยางชุมน้อยตั้งอยู่ในเขตที่มีอากาศร้อนชื้น ประกอบด้วย  3  ฤดู คือ

                   ฤดูร้อน           เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน

                   ฤดูฝน             เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม

                   ฤดูหนาว          เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – มกราคม

1.4  ลักษณะของดิน

         ลักษณะของดิน  ดินในพื้นที่มีสภาพเป็นดินร่วนปนทราย  เหมาะแก่การทำการเกษตร

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ำ

          แหล่งน้ำ  แบ่งเป็น 2  ลักษณะ  คือ

        1. แหล่งน้ำธรรมชาติ

          - ลำห้วย  จำนวน  1  แห่ง

         - คลอง    จำนวน  2  แห่ง

         2. แหล่งน้ำสร้างขึ้น

          - บ่อบาดาลโยก  จำนวน  6  แห่ง

         - บ่อสูบ          จำนวน  9  แห่ง

         - ประปาชนบท  จำนวน  2 แห่ง

         - ฝ่ายน้ำล้น      จำนวน  1  แห่ง

         - หนอง           จำนวน  1  แห่ง

1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้

                   ในอดีต  ภายในเขตพื้นที่มีไม้ยางนาเป็นส่วนมากเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ปัจจุบันประชาชนเพิ่มมากขึ้นมีการขยายพื้นที่เพื่อทำการเกษตรและสร้างที่อาศัยจึงมีการตัดไม้ในป่าไม้เป็นที่ทำกินและสร้างบ้านพักอาศัย  ปัจจุบันจึงไม่เหลือป่า ที่เป็นป่าไม้กลับกลายเป็นที่เพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตร 

สภาพทางสังคม

     การศึกษา

ชื่อโรงเรียน

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

อาจารย์/ครูผู้สอน

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยางชุมน้อย

2

71  คน

5  คน

 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางชุมน้อย

2

108  คน

6  คน

3. โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย (หน่วย ฯ)

   24  ห้องเรียน

777 คน

      40  คน

4. โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม

35  ห้องเรียน

1,414  คน

      75 คน

 

(ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 2559)

ห้องสมุดประชาชน            จำนวน  1  แห่ง

สนามกีฬาอเนกประสงค์       จำนวน  2  แห่ง

สาธารณสุข  ในเขตเทศบาลตำบลยางชุมน้อย มีหน่วยงานสาธารณสุข ดังนี้

    โรงพยาบาลของรัฐ              จำนวน  1  แห่ง 

โรงพยาบาลขนาด  30  เตียง  มีจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ดังนี้

-  แพทย์                   จำนวน   3   คน                  

-  พยาบาล                จำนวน  43  คน

-  ทันตแพทย์              จำนวน    2  คน

- ผู้ช่วยเหลือคนไข้          จำนวน  11 คน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ   จำนวน  1   แห่ง

คลีนิคเอกชน                    จำนวน  5   แห่ง

อาชญากรรม

     ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

     ในเขตเทศบาลตำบลยางชุมน้อย มีสถานีตำรวจภูธร จำนวน 1 แห่ง และ เทศบาลตำบลยางชุมน้อย     มีหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คอยควบคุม ดูแล เตรียมการ อำนวยความสะดวกในการป้องกันและระงับสาธารณภัย เพื่อให้พร้อมบริการได้ทันทีเมื่อมีเหตุการณ์และประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ

เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีดังนี้

     - รถยนต์ดับเพลิงชนิดดับเพลิงอาคาร   ขนาดจุน้ำได้  2,500  ลิตร        จำนวน  1  คัน

    - รถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง  ขนาดจุน้ำได้  6,000  ลิตร               จำนวน  1  คัน

     - รถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง  ขนาดจุน้ำได้  10,000  ลิตร              จำนวน  1  คัน

     - รถยนต์ตรวจการณ์เคลื่อนที่เร็ว                                           จำนวน  1  คัน

    -  เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม                                              จำนวน  1  เครื่อง

    -  เปลแบกหามและกระเป๋าเครื่องมือพยาบาล                                 จำนวน  1  ชุด

    -  วิทยุสื่อสาร                                                              จำนวน  10  เครื่อง

อัตรากำลังในการปฏิบัติงาน มีดังนี้

       - พนักงานเทศบาล                                                            จำนวน  2  คน

       - ลูกจ้างประจำ                                                               จำนวน  2  คน

       - พนักงานจ้าง                                                                จำนวน 11  คน 

       - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)                                  จำนวน  100 คน

มวลชนจัดตั้งอื่นๆ

           - กองทุนหมู่บ้าน   จำนวน    9  แห่ง

          -  กองกลุ่มสตรี      จำนวน   2  แห่ง

          -  กองทุน สปสช. ตำบลยางชุมน้อย

          -  สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จำกัด

ยาเสพติด

           - ไม่มี –

การสังคมสงเคราะห์

          - จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ  ตามช่วงอายุ  ดังนี้

                   1)  ช่วงอายุ  60 -69  ปี จ่ายรายละ 600 บาท  จำนวน 443  ราย

                   2)  ช่วงอายุ  70 – 79 ปี         จ่ายรายละ 700 บาท จำนวน  260  ราย

                   3)  ช่วงอายุ  80 -89  ปี จ่ายรายละ 800 บาท  จำนวน    67  ราย

                   4)  ช่วงอายุขึ้นไป  90 ปี จ่ายรายละ 1,000 บาท  จำนวน  12  ราย

          -  จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ   จ่ายรายละ   800  บาท   จำนวน  128  ราย

          -  จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   จ่ายรายละ 500  บาท  จำนวน  15  ราย

 

****ข้อมูลปี 2563****

TOP