เขตการปกครองและประชากร

ปรับปรุงล่าสุด 17 เม.ย. 2023 10:57:58 127

ด้านการเมือง/การปกครอง

2.1  เขตการปกครอง

                    เทศบาลตำบลยางชุมน้อย  มีหมู่บ้านรับผิดชอบ  จำนวน  10  ชุมชน  อยู่ในเขตเทศบาล  ตามหมู่บ้านดังนี้


 

หมู่ที่ ชุมชน รายชื่อผู้นำ
1 หนองอ้อ นายอินทร์ศร  ชาติมนตรี
2 พูนราษฎรพัฒนา นายถวิล  สีหะวงษ์
3 ปู่ตา  นายเทิดศักดิ์  สีหะวงษ์
4 หนองโป่งคำ  นายเมืองมนตรี   ศรีนาม
5 หนองขอน    นายปัญญา   ศรีนาม
6 ปู่ผ้าขาว นายสุรกิต  บุษบงก์
7 บึงแหลม นายชัยเรศ   บุษบงก์
8 ต้นยางใหญ่ นางวิภาวรรณ   สีหะวงษ์
9 หนองหัวสวน นายรัตน์มณี   บุษบงค์
10 หนองฮู นายบนนภา   สีหะวงษ์

 

    


2.2  เขตการเลือกตั้ง

เทศบาลตำบลยางชุมน้อยแบ่งส่วนการบริหารออกเป็น  ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารโดยมี

สภาเทศบาลตำบลเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ  ซึ่งมีสมาชิกจำนวน 12 คน  และฝ่ายบริหาร  ได้แก่  คณะผู้บริหารมีจำนวน 5 คน  โดยมีนายกเทศมนตรี 1 คนและรองนายกเทศมนตรี  2 คน  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  1  คน  และเลขานุการนายกเทศมนตรี  1  คน

                   คณะผู้บริหาร

           นายศักดิ์เสรี  บุษบงก์       นายกเทศมนตรีตำบลยางชุมน้อย

           นายคำเตือน   สีหะวงษ์      รองนายกเทศมนตรี

           นายบุญสามัคคี    ใยพันธ์       รองนายกเทศมนตรี

           นายทองเที่ยง    สีหะวงค์        เลขานุการนายกเทศมนตรี

           นายบุญร่วม    สีหะวงษ์        ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 เทศบาลตำบลยางชุมน้อย  แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น  2  เขต  โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลดังนี้

                   เขตเลือกตั้งที่ 1                        

นายพละศักดิ์ สีหะวงษ์

นายฉลาด บุษบงค์

นายสุขสำราญ ชาติมนตรี

นางสาวรัชนีวรรณ สุราวุธ       ประธานสภา

นายสวาสดิ์ ชาลี

นางอุไร บุษบงก์

 

                   เขตเลือกตั้งที่  2      

นายคมกริช สีหะวงษ์ 

นายณัฐ ทองแสง

นายทองศรี สีหะวงษ์     

นายอุดม บุษบงค์

นายวิเชียร บุษบงก์       รองประธานสภา

นายวรสิทธิ์ สีหะวงษ์
 


ประชากร

ข้อมูลประชากรในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลยางชุมน้อย  ตำบลยางชุมน้อย 

อำเภอยางชุมน้อย  จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูล   ณ  เดือน  กันยายน  2564

หมู่ที่ ชาย หญิง รวม
  1  185 215 400
  2 191 216 407
  3 615 607 1,222
  4 204 235 439
  5 397 362 759
  6 303 331 634
  7 438 457 895
  8 282 293 575
  9 188 202 390
 10 302 282 584
รวม 3,105 3,200 6,305
TOP