ภารกิจและความรับผิดชอบของหน่วยงาน

ปรับปรุงล่าสุด 28 เม.ย. 2023 05:38:51 251

ภารกิจอำนาจหน้าที่ของ ทต.ยางชุมน้อย

 

         การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยางชุมน้อยนั้น เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ตลอดจนร่วมสร้าง ร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลยางชุมน้อย ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาเทศบาลตำบลยางชุมน้อย จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและมีความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง เทศบาลตำบลยางชุมน้อย ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา นอกจากนี้ยังได้เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้การศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ส่วนด้านการพัฒนาอาชีพนั้นจะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่พึ่งตนเองในท้องถิ่น
        การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นของเทศบาล ใช้เทคนิคการ SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าเทศบาลมีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการ ของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกตามในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT เทศบาลตำบลยางชุมน้อย กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหาโดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้

 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
  1. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  และทางระบายน้ำ
  2. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ 
  3. การสาธารณูปการ
  4. การจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
  5. การจัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
  6. การควบคุมอาคาร
  7. การจัดให้มีเขื่อนกันน้ำ
  8. การจัดให้มีการจัดระบบการจาราจรให้มีระบบให้มีระเบียบ สะดวก ปลอดภัย กับทรัพย์สิน
  9. การจัดให้มีการติดตั้งสัญญาณไฟจารจรบริเวณที่มีความเสียง 

        2.  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

 1. การจัดการศึกษา 
 2. การส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ
 3. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
 4. การรักษาความและสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
 5. การรักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ
 6. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 7. การจัดให้มีสถานที่อบรมของประชาชน
 8. การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (ผู้ด้อยโอกาส)
 9. จัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ หรือการจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
 10.  การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน
 11. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 12. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 

        3.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มี ภารกิจที่ เกี่ยวข้องดังนี้

 1. การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 2. การจัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิงที่เพียงพอ
 3. การจัดให้มีระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
 4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 5. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
 7. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสาธารณสถานอื่น ๆ 
 8. การผังเมือง
 9. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
 10. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
 11. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

        4.  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยว ข้องดังนี้

 1. การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและประสานการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบที่ คณะรัฐมนตรีกำหนด
 2. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
 3. การส่งเสริม การฝึกอบรม และประกอบอาชีพ
 4. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุนและการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการ ดำเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอื่น
 5. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
 6. การจัดให้มีและควบคุมตลาด  
 7. การจัดระเบียบสถานที่จอดรถ

       5. ด้านการบริหารจัดการ  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

 1. การคุมครองดูแล และรักษาที่ดิน ทรัพย์ยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 2. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ    
 3. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
 4. การจัดตั้งและการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม
 5. การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
 6. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

      6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

 1. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ ท้องถิ่น
 2. การทำนุบำรุง ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
 3. การจัดการศึกษา
 4. การส่งเสริมการกีฬา

      7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

 1. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
 3. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ หรือ บุคลากร ให้ตามความจำเป็นและสมควร

         ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามที่กำหนดให้อำนาจเทศบาลตำบลยางชุมน้อย ภารกิจดังกล่าวสามารถจะแก้ไขปัญหาของเทศบาลตำบลยางชุมน้อยได้ เมื่อพิจารณาถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ การดำเนินการของเทศบาลตำบลยางชุมน้อยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

TOP