อำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร

ปรับปรุงล่าสุด 28 เม.ย. 2023 06:08:46 228

อำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร

 

 คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบล มีหน้าที่ ดังนี้

          1. บริหารงานของเทศบาลตำบล ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และแผนพัฒนาตําบล

          2. จัดทําแผนพัฒนาตําบลและข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปีเสนอต่อสภาเทศบาล

          3. รายงานผลการทํางาน และการใช้เงินสภาเทศบาล ทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

          4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ทางราชการมอบหมาย เข้าร่วมประชุมกับสภาเทศบาลตามสมัยประชุม

TOP