อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา

ปรับปรุงล่าสุด 28 เม.ย. 2023 06:09:41 213

อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา

 

สมาชิกเทศบาลตำบล มีหน้าที่ดังนี้

    1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบล

    2. ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตําบล / ร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปี

    3. ควบคุมการทํางานของคณะผู้บริหาร

    4. เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตามสมัยประชุม

TOP