ติดตามโครงการสร้าง/ซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน

17 ต.ค. 2023 13:29:00 กิจกรรม ทต.ยางชุมน้อย 39

นายศักดิ์เสรี บุษบงค์ นายกเทศมนตรีตำบลยางชุมน้อย ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างบ้านให้กับนางผ่องศรี สีหะวงษ์ หมู่ที่ 3 ตามโครงการสร้าง/ซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนTOP