บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลยางชุมน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2

TOP