ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ของกรมบัญชีกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

10 ต.ค. 2023 13:17:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทต.ยางชุมน้อย 48

#ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ของกรมบัญชีกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กรมบัญชีกลางได้จัดทำปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ทั้งนี้ผู้มีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อสอบถามไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร 082-0917245 , 083-4313533 , 082-0379767TOP