ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนทรายกรองในถังกรองน้ำประปาของโรงสูบน้ำประปา เทศบาลตำบลยางชุมน้อย ทั้ง 2 แห่ง

6 ก.ย. 2023 14:25:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทต.ยางชุมน้อย 18

#ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลยางชุมน้อย เนื่องด้วยการประปา กองช่าง เทศบาลตำบลยางชุมน้อย มีความประสงค์ที่จะทำการเปลี่ยนทรายกรองในถังกรองน้ำประปาของโรงสูบน้ำประปา เทศบาลตำบลยางชุมน้อย ทั้ง 2 แห่ง เพื่อเป็นการบำรุงและปรับปรุงคุณภาพของน้ำประปาให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ ซึ่งได้กำหนดวัน เวลา ในการดำเนินการดังนี้

- วันที่ 7 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น. ดำเนินการเปลี่ยนทรายกรอง ของโรงสูบน้ำประปาหนองด่าน หมู่ที่ 6 (ฝั่งเหนือ) ครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ 1,3,5,6,9 และบางส่วนในพื้นที่หมู่ที่ 2,7,10

- วันที่ 8 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น. ดำเนินการเปลี่ยนทรายกรอง ของโรงสูบน้ำประปาตลาดสด หมู่ที่ 7 (ฝั่งใต้) ครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ 2,4,7,8,10

ดังนั้นขอให้ประชาชนทุกครัวเรือน จัดเตรียมภาชนะสำหรับรองน้ำไว้ไช้ชั่วคราว และหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ น้ำประปาอาจมีตะกอนขุ่นเหลืองปะปนมากับน้ำประปา ทางเทศบาลฯต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยTOP