พิธีมอบบ้านให้กับนางผ่องศรี สีหะวงษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลยางชุมน้อย

23 ต.ค. 2023 15:03:00 กิจกรรม ทต.ยางชุมน้อย 39

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายศักดิ์เสรี บุษบงค์ นายกเทศมนตรีตำบลยางชุมน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ร่วมพิธีมอบบ้านให้กับนางผ่องศรี สีหะวงษ์ บ้านเลขที่ 333 หมู่ที่ 3 ตำบลยางชุมน้อย

ตามโครงการสร้าง/ซ่อมเเซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือนร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพทรงเจริญพระชนมายุ 68 พรรษา 2 เมษายน 2566

โดยมี นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีTOP