เผยแพร่ร่างขอบเขตงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ สำหรับโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย

TOP