เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลยางชุมน้อย สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ. 2566

23 มิ.ย. 2023 14:46:45 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทต.ยางชุมน้อย 50

ตามที่สภาเทศบาลตำบลยางชุมน้อย ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลยางชุมน้อย สมัยสามัญ สัมยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 นั้น

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลยางชุมน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2566

 TOP