ผลการดำเนินงานตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กรของเทศบาลตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

TOP