ติดต่อ เทศบาลตำบลยางชุมน้อย

เทศบาลตำบลยางชุมน้อย
199 หมู่10 ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ 33190
โทร: 045-687301
E-mail: chumnoi@hotmail.com, saraban@yangchumnoi.go.th
นายศักดิ์เสรี บุษบงค์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยางชุมน้อย โทร. 061-7970788
นายคำเตือน สีหะวงษ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยางชุมน้อย โทร. 061-6879823
นายบุญสามัคคี ใยพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยางชุมน้อย โทร. 083-1265887
นายทองเที่ยง สีหะวงค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยางชุมน้อย โทร. 092-4631745
นายบุญร่วม สีหะวงษ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยางชุมน้อย โทร. 092-4631745

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

TOP